Privacy

PRIVACY STATEMENT

Advoconsult BV is een full-service advocatenkantoor dat bedrijven en particulieren kan bijstaan in alle rechtstakken, zowel voor advies en bemiddeling als voor procedures. In het kader van onze activiteiten verwerken wij persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming – General Data Protection Regulation (AVG, hierna: GDPR). Met deze privacy policy willen wij u informeren over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor en over de rechten die u heeft m.b.t. deze verwerking.

1. Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is Advoconsult BV. U kan ons bereiken op onderstaand adres, per e-mail, telefoon of fax.

Advoconsult Advocatenkantoor BV
Leopoldlaan 15
9200 Dendermonde
T (+32) (0)52 25 00 25
e-mail info@advoconsult.be

2. Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

- onze activiteiten als advocaat (o.m. bijstand bij gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, bemiddeling en juridisch advies);
- personeelsadministratie en beheer van het personeel;
- facturatie en boekhouding;
- klanten- en leveranciersbeheer;
- publicitaire doeleinden (waaronder evenementen en seminaries voor klanten, nieuwsbrieven en sociale media, netwerkactiviteiten);
- beveiliging van onze teamleden, dossiergegevens, materialen en gebouwen;
- samenwerking met andere advocaten en met diverse dienstverleners;
- rekrutering en selectie;
- kennisopbouw en -beheer.

3. Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken enkel persoonsgegevens wanneer de verwerking ondersteund wordt door een rechtsgrond, te weten: 

- wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven;
- wanneer de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de verlening van onze diensten;
- wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
- wanneer de verwerking noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang; of
- om de vitale belangen van de betrokkene te beschermen.

De persoonsgegevens van wie met ons in een contractuele relatie staat (o.m. cliënteel, personeel, dienstverleners, …) worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst. Het meedelen van persoonsgegevens kan een noodzakelijke voorwaarde zijn om een overeenkomst te sluiten. Het niet verstrekken kan het leveren van onze diensten verhinderen of beperken.

De persoonsgegevens van derden worden verwerkt als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang (bijstand door advocaten in en buiten rechte) enerzijds en voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons cliënteel anderzijds. Deze gerechtvaardigde belangen bestaan in de uitvoering van onze diensten als advocatenkantoor voor de betrokken cliënt. 

Het inschrijven op onze nieuwsbrief of het participeren op onze sociale-mediakanalen impliceert toestemming met de verwerking van de daarbij aan ons verstrekte persoonsgegevens.  

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens (m.b.t. ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van de vakbond, gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid) worden enkel verwerkt indien de betrokkene uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven, en indien bovendien deze verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening, of onderbouwing van de rechtsvordering, of bij een van de andere voorwaarden zoals opgenomen in de GDPR. 

4. Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld

De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verzameld: naam, adres (analoog en digitaal), telecommunicatiegegevens, boekhoudkundige gegevens waaronder rekeningnummer en financiële informatie, geslacht, leeftijd, rijksregisternummer, btw- en/of ondernemingsnummer, informatie i.v.m. werksituatie, toestand van sociale zekerheid en gerelateerde informatie, loongegevens, gegevens aangaande burgerrechtelijke, administratierechtelijke en strafrechtelijke procedures, waaronder veroordelingen en strafbare feiten, gegevens aangaande gezondheid (in functie van juridische bijstand in en buiten procedure), familiale toestand, burgerlijke staat, afbeeldingen, beeld- en geluidsopnames. 

5. Ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

De categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens zijn de volgende: gerechtelijke instanties, overheidsdiensten, ondernemingen en particulieren (cliënten, tegenpartijen en derden), advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, experten, IT-dienstverleners, communicatiebureaus, vertalers, sociaal secretariaat, externe preventiedienst en andere dienstverleners van het kantoor. 

Als advocaat zijn wij gehouden aan het in het strafwetboek voorziene en door de deontologie voorgeschreven beroepsgeheim bij de omgang met de persoonsgegevens. 

De gegevens kunnen door ons verwerkt worden in een land buiten de Europese Economische Ruimte, enkel in zoverre en in de mate dat dit strikt noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening als advocaat in het dossier waarop de gegevens in kwestie betrekking hebben. 

6. Uw rechten als betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens

U heeft – onder voorbehoud van ons beroepsgeheim – het recht om op elk ogenblik informatie te vragen over de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden.  

U kan onjuiste gegevens wijzigen en onvolledige gegevens aanvullen.  U heeft het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen, behalve wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting of een taak van algemeen belang die op ons rust, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.  

U heeft het recht om te vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken in volgende gevallen: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, als er volgens u geen rechtmatig belang is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, als wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u die wel nodig heeft voor de instelling, uitoefening, of onderbouwing van een rechtsvordering, en als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens omdat de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke ten onrechte werd gebaseerd op de noodzakelijkheid voor de vervulling van een taak van algemeen belang, of de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.  

U kan vragen om uw persoonsgegevens aan uzelf of een derde over te dragen. De GDPR voorziet in een aantal beperkingen op dit recht.  

U heeft het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien volgens u de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke ten onrechte werd gebaseerd op de noodzakelijkheid voor de vervulling van een taak van algemeen belang, of de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, en bij direct marketing.  

U kan al deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de onder punt 1 vermelde contactgegevens. Wij moeten op basis van uw bericht in staat zijn uw identiteit te controleren, zodat een andere persoon uw rechten niet kan uitoefenen. Wij zullen zo spoedig mogelijk uw klacht behandelen. Ook bij vragen of opmerkingen m.b.t. uw persoonsgegevens of ons privacybeleid, kan u ons contacteren. 

7. Inbreuk

Bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens, melden wij dit uiterlijk 72 uur na kennisname aan de toezichthoudende overheid vermeld in titel 9, indien dit volgens de regelgeving van de GDPR noodzakelijk is. In de melding worden dan alle volgens de GDPR verplichte gegevens opgenomen. Alle inbreuken, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen worden door ons gedocumenteerd.  

Wanneer de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, wordt u onverwijld daarover geïnformeerd.  

8. Periode van bewaring

Uw persoonsgegevens blijven, gelet op de aansprakelijkheidstermijnen, bewaartermijnen van boekhoudkundige stukken en in het belang van het cliënteel, bewaard gedurende tien jaar na datum van afsluiting van het laatste dossier waarop de persoonsgegevens betrekking hebben. Persoonsgegevens die niet gerelateerd zijn aan een dossier behandeld door een advocaat, blijven bewaard zolang als nodig is om de activiteiten uit te voeren die in dit privacy statement zijn vermeld.  

9. Cookies

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van C-Syndic en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies (noodzakelijk)

NaamHerkomstFunctieBewaartijd
webhero_sessionHuidige domeinLinken van de actieve server sessie aan de bezoeker (gebruikt voor taalinstellingen, inloggen)Tot na de sessie
XSRF-TOKENHuidige domeinEen token om formulieren te beschermen tegen spamTot na de sessie

Andere cookies

NaamHerkomstFunctieBewaartijd
_gagoogle.comindirect14 maanden
_ga_ZCFCLHKMEEgoogle.comindirect14 maanden

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

U kunt steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

10. Toezichthoudende autoriteit

Eventuele klachten kan u indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T +32 (0)2 274 48 00, www.privacycommission.be.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x